Tất tần tật về dạng câu passive causative form – Thể sai khiến trong tiếng Anh

Passive causative form là dạng bài tập xuất hiện khá nhiều trong các đề thi hay bài kiểm tra. Để làm tốt các bài tập này, bạn cần phải nắm chắc các kiến thức lý thuyết về các câu bị động. Hãy cùng IELTS Vietop theo dõi ngay bài viết dưới đây để có thể hiểu rõ hơn về các cấu trúc cũng như cách sử dụng các loại câu này nhé!

1. Passive causative form là gì?

Passive causative form là cấu trúc câu cầu khiến bị động, được sử dụng để nhờ bảo ai đó mà không thực hiện trực tiếp một hành động, nhưng họ đã gây ra hành động đó hoặc khiến cho hành động đó xảy ra thông qua một người khác hoặc một tình huống cụ thể.

Eg:

 • I had my car repaired by a mechanic. (Tôi đã cho một thợ sửa xe sửa lại xe của tôi.)
 • She got her hair cut by a professional stylist. (Cô ấy đã để một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp cắt tóc cho cô ấy.)
 • The manager had the report reviewed by the team. (Quản lý đã yêu cầu đội kiểm tra lại bản báo cáo.)

2. Các cách áp dụng Causative verb

2.1. Passive voice với have, get and let

 • Active Form: Have/get/let + somebody +  do (bare form) something
 • Passive Form: Have/get/let something +  done (V3 or Ed form) by somebody

Ý nghĩa: Nhờ vả ai đó làm việc gì giúp mình

Các cách áp dụng Causative verb
Các cách áp dụng Causative verb

Eg:

 • She had her car mechanic repair the engine. –> She had the car engine repaired (by the mechanic).
 • He got his friend to fix the computer. –> He got the computer fixed (by his friend).
 • They let the children play in the garden. –> They let the garden be played in (by the children).

2.2. Passive voice với make

 • Active Form: Subject + Make + Object 1 (the do-er) + BARE infinitive + Object 2 (the do-ed)
 • Passive Form: Subject (Object 1) + BE (according to tenses) made + to infinitive + D.O2

Ý nghĩa: Ép buộc ai đó làm việc gì cho mình

Eg:

 • She makes her students study hard for the exam. –> Her students are made to study hard for the exam (by her).
 • The chef makes the special sauce himself. –> The special sauce is made by the chef himself.
 • The company makes its employees work overtime during busy seasons. –> The employees are made to work overtime during busy seasons (by the company).

Xem thêm:

2.3. Passive voice với cause

 • Active Form: Subject + Cause + Object (người hoặc vật gây ra hành động) + To Infinitive (động từ nguyên thể có đuôi “to”) + Verb (động từ).
 • Passive Form: Subject (Object) + BE (theo thì) + Caused + To Infinitive (động từ nguyên thể có đuôi “to”) + Verb.
Passive causative form
Passive causative form

Ý nghĩa: Diễn đạt việc một người hoặc vật gây ra một hành động hoặc tình huống và dẫn đến việc một người hoặc vật khác phải thực hiện hành động đó.

Eg:

 • She causes the students to become more interested in science. –> The students are caused to become more interested in science (by her).
 • The storm causes the flight to be delayed. –> The flight is caused to be delayed (by the storm).
 • The new policy causes the employees to work more efficiently. –> The employees are caused to work more efficiently (by the new policy).

2.4. Passive voice với permit/ allow

 • Active Form: S + permit / allow(s) + someone + to V-inf (Động từ nguyên mẫu)
 • Passive Form: Subject + BE (theo thì) + permitted / allowed + to V-inf (Động từ nguyên mẫu).

Ý nghĩa: Cho phép ai làm điều gì

Eg:

 • The teacher allows the students to use their textbooks during the exam. → The students are allowed to use their textbooks during the exam (by the teacher).
 • The company permits its employees to work from home on Fridays. →The employees are permitted to work from home on Fridays (by the company).
 • The parents allow their children to play in the park until sunset. → The children are allowed to play in the park until sunset (by the parents).

2.5. Passive voice với help

 • Active Form: S + help(s) + someone + V-inf/ to V-inf (Động từ nguyên mẫu)
 • Passive Form: Subject + BE (theo thì) + helped + to V-inf / V-inf (Động từ nguyên mẫu).

Ý nghĩa: Giúp đỡ ai làm việc gì

 • She helps her brother to prepare for the exam. → Her brother is helped to prepare for the exam (by her).
 • The organization helps the homeless to find shelter. → The homeless are helped to find shelter (by the organization).
 • The teacher helps the students to understand complex math problems. → The students are helped to understand complex math problems (by the teacher).

Xem thêm:

2.6. Passive voice với want/ need

 • Active Form: S + want(s)/need(s) + someone + to V-inf (Động từ nguyên mẫu)
 • Passive Form: S + want(s)/need(s) + something + to be + V3/ed (Past Participle – Quá khứ phân từ)

Eg:

 • She wants her employees to complete the project. → The project is wanted to be completed (by her).
 • The company needs the data to be analyzed quickly. → The data needs to be analyzed quickly (by the company).
 • He wants his car to be washed every weekend. → His car is wanted to be washed every weekend (by him).

2.6. Passive voice với would like/ prefer

 • Active Form: S + would like/ prefer(s) + (someone) + to V-inf (Động từ nguyên mẫu)
 • Passive Form: S + would like/ prefer(s) + something + to be + V3/ed (Past Participle – Quá khứ phân từ)
Passive Voice với “want/need”
Passive Voice với “want/need”

Eg:

 • They would like the report to be submitted by Friday. → The report would be liked to be submitted by Friday (by them).
 • She prefers the presentation to be given in the morning. → The presentation is preferred to be given in the morning (by her).
 • He would like the room to be cleaned before his arrival. → The room would be liked to be cleaned before his arrival (by him).

3. Bài tập cấu trúc passive causative form tiếng Anh

Bài tập 1: Viết lại câu với dạng bị động

 1. She makes her kids clean the house every weekend. 
 2. The director had her secretary book the flight tickets. 
 3. The coach makes his athletes run a marathon. 
 4. She had her husband fix the leaking faucet. 
 5. The teacher makes her students submit their assignments on time. 
 6. The manager had his team prepare a presentation for the meeting. 
 7. The chef makes his sous chef cook a special dish for the menu. 
 8. He had his assistant buy supplies for the office. 
 9. The parents make their children clean their rooms every week. 
 10. She has her stylist do her hair for the event. 

Xem thêm:

Bài tập 2: Tìm lỗi sai trong các câu và chọn đáp án phù hợp

1. The manager makes her team work late every day.

 • A. is making
 • B. is made to work
 • C. are made to working
 • D. makes working
 • E. is made working

2. She had her car repair by a mechanic last week.

 • A. had repaired
 • B. had to repair
 • C. had been repaired
 • D. had repairing
 • E. had repairs

3. The chef makes the kitchen clean thoroughly after every shift.

 • A. is made to clean
 • B. makes cleaning
 • C. is made cleaning
 • D. makes to be cleaned
 • E. is making to clean

4. The project manager had the report reviewed by the team.

 • A. had reviewing
 • B. had to review
 • C. had reviewed
 • D. had been reviewed
 • E. had reviews

5. She wants her son to finish his homework before dinner.

 • A. is wanted to finish
 • B. wants finishing
 • C. is wanting to be finished
 • D. is wanting to finish
 • E. wants to be finished

6. The parents make their children clean their rooms every Saturday.

 • A. are made cleaning
 • B. makes to clean
 • C. are making clean
 • D. are made to cleaning
 • E. are made to clean

7. He had his assistant book a flight for his business trip.

 • A. had been booking
 • B. had booking
 • C. had to be booked
 • D. had booked
 • E. had being booked

8. The coach makes the players practice their moves rigorously.

 • A. is making practicing
 • B. is making to practice
 • C. is making to be practiced
 • D. makes practicing
 • E. makes practicing to practice

9. The director wants the event to be well-organized by the team.

 • A. is wanting
 • B. wants to be well-organized
 • C. is wanted to be well-organized
 • D. is well-organized to be wanted
 • E. is well-organized

10. She had her daughter’s room painted in her favorite color.

 • A. had painting
 • B. had to paint
 • C. had been painted
 • D. had to be painted
 • E. had painted

Đáp án bài tập 1

 1. Her kids are made to clean the house every weekend.
 2. Her secretary was made to book the flight tickets.
 3. His athletes are made to run a marathon.
 4. Her husband was made to fix the leaking faucet.
 5. Her students are made to submit their assignments on time.
 6. His team was made to prepare a presentation for the meeting.
 7. His sous chef is made to cook a special dish for the menu.
 8. His assistant was made to buy supplies for the office.
 9. Their children are made to clean their rooms every week.
 10. Her stylist is made to do her hair for the event.

Đáp án bài tập 2

 1. B. is made to work
 2. C. had been repaired
 3. A. is made to clean
 4. D. had been reviewed
 5. E. wants to be finished
 6. E. are made to clean
 7. D. had booked
 8. B. is making to practice
 9. B. wants to be well-organized
 10. E. had painted

Như vậy, qua bài viết trên đây, bạn đã hiểu rõ hơn về cấu trúc, cách sử dụng cũng như các dạng câu của passive causative form. Hy vọng những chia sẻ trên đây của IELTS Learning có thể giúp bạn hiểu và sử dụng cấu trúc này một cách phù hợp.

Leave a Comment