Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh

Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ và Động từ (Subject – Verb Agreement) là chủ điểm quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong đề thi TOEIC. Hãy cùng IELTS Learning tìm hiểu về chủ điểm ngữ pháp này trong bài viết dưới đây nhé!

1. Thế nào là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ?

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Trong tiếng Anh, việc chia động từ chính xác hay không phụ thuộc hoàn toàn vào dạng thức của Chủ ngữ. Chủ ngữ có thể là:

 • Đại từ: I, you, we, they, he, she, it
 • Danh từ: A book, water, …

Chúng ta có thể thuận lợi chia động từ đúng với các dạng chủ ngữ trên. Tuy nhiên sẽ có nhiều dạng chủ ngữ phức tạp hơn khiến những bạn gặp trở ngại dưới việc chia động từ.

2. Các quy tắc cần nhớ 

➤ Quy tắc 1: 2 chủ ngữ số nhỏ nối với nhau bởi “or” hoặc “nor” sẽ đi với động từ số nhỏ 

Ex: My aunt or my uncle is arriving by train today. Dì hoặc chú tôi sẽ đến bằng tàu hôm nay 

➤ Quy tắc 2: chủ ngữ số nhỏ nối với chủ ngữ số nhiều bởi “or” hoặc “nor”, động từ sẽ chia với chủ ngữ gần nhất 

Ex: The serving bowl or the plates go on that shelf. Bát hoặc đĩa sẽ được xếp trên giá.

➤ Quy tắc 3: Công thức “either…or” và “neither…nor”, động từ sẽ chia với chủ ngữ đứng gần nó nhất 

Ex: 

 • Either Pete or John is helping today with stage decorations. Pete hoặc John đang giúp trang trí sân khấu.
 • Neither Pete or his friends are available today. Cả Pete và bạn bè anh ấy đều không có mặt hôm nay. 

➤ Quy tắc 4: Trong trường hợp chủ ngữ bị chia tách bởi một số từ như: along with, as well as, besides, chúng ta chứa qua một số từ trên và chia với chủ ngữ chính của câu 

Ex: The politician, along with the newsmen, is expected to arrive soon. Các chính trị gia, cùng với một số nhà báo, dự định ​​sẽ đến sớm. 

➤ Quy tắc 5: Chủ ngữ bắt đầy bằng một số đại từ each, everyone, everybody, anyone, anybody, someone, somebody đi với động từ số nhỏ 

Ex: Each of the girls dances beautifully. Cô gái nào cũng nhảy đẹp. 

➤ Quy tắc 6: Với một số chủ ngữ chỉ phân số, %, majority, some, all, none – chúng ta dựa vào danh từ sau giới từ “of” để xác định cách chia động từ cho đúng 

Ex: 

 • Fifty percent of the pie has disappeared 
 • Fifty percent of the pies have disappeared 
 • One third of the city is unemployed 
 • One third of the people are unemployed 

➤ Quy tắc 7: Cụm từ “the number” theo sau là động từ số nhỏ và cụm từ “a number” theo sau là động từ số nhiều 

Ex:

 • The number of people we need to hire is thirteen 
 • A number of people have written in about this subject 

➤ Quy tắc 8: Khi “either” và “either” là chủ ngữ, chúng cứ đi với động từ số nhỏ 

Ex: 

 • Neither of them is available to speak right now 
 • Either of us is capable of doing the job 

➤ Quy tắc 9: Sử dụng động từ số nhỏ với cụm từ chỉ tiền và thời gian 

Ex: 

 • Ten dollars is a too high to pay 
 • Five years is the maximum sentence for that offense

Xem thêm:

3. Các trường hợp chủ ngữ đứng tách khỏi động từ

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Trong câu tiếng Anh, có nhiều trường hợp rất khó xác định được đâu là chủ ngữ của câu do chủ ngữ và động từ không đi liền với nhau.

Eg. All workers in the company are working hard.

Thông thường trong các trường hợp đó, một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu và các danh từ theo sau – in the room) thường nằm giữa chủ ngữ và động từ. Các ngữ giới từ này không ảnh hưởng đến việc chia động từ.

Eg.

 • The study of subjects in university  is exciting.
 • Many students in this class get the high score in this test.
 • The voices of my younger sister disturb my neighbours.

Chú ý rằng trong các ví dụ trên các danh từ nằm trong ngữ giới từ đều trái ngược với chủ ngữ về số ít / số nhiều nhưng động từ luôn được chia theo chủ ngữ chính.

Các cụm từ sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường đồng chủ ngữ. Chúng đứng giữa chủ ngữ và động từ, phân tách khỏi 2 thành phần đó bởi dấu phảy. Chúng cũng không có ảnh hưởng gì đến việc chia động từ.

Nếu hai danh từ làm chủ ngữ nối với nhau bằng ” and” nhưng cùng nói về 1 đối tượng thì động từ chia ở ngôi thứ 3 số ít.

Eg: Bread and milk is a good choice for breakfast.

Together withalong withaccompanied byas well as

Eg.

 • Hoa,  as well as her sister, is studying in Hanoi.
 • Mr. Green, along with her wife and children, is going on a holiday.

Nếu 2 danh từ làm chủ ngữ nối với nhau bằng “and” thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều (tương đương với they)

Eg. I and my friend are going to have a test next week.

Nhưng nếu 2 đồng chủ ngữ nối với nhau bằng “or” thì động từ phải chia theo danh từ đứng sau “or”. Nếu danh từ đó là số ít thì động từ phải chia số ít và ngược lại.

Eg. Boss or his assistant is going to answer the press interview.

Xem thêm:

4. Các từ luôn đi với danh từ hoặc đại từ số ít

Đó là các danh từ ở bảng sau (còn gọi là các đại từ phiếm chỉ).

Any + singular nounno + singular nounsome + singular nounevery/ each + singular noun
anybody
anyone
anything
nobody
no one
nothing
somebody
someone
something
everybody 
everyone 
everything
neither *either *

“Either” và “neither” là số ít nếu chúng không đi với or hoặc “norEither (có nghĩa 1 trong 2) chỉ dùng cho 2 người hoặc 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở lên phải dùng anyNeither (không một ai trong hai) chỉ dùng cho 2 người, 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở lên dùng not any“.

Eg.

 • Everybody who wants to join this party must have the tickets.
 • Something is wrong in solving this problem.
 • Anybody who doesn’t have a ticket must go out there.
 • Either of her calculators is able to be used.
 • If neither of you has the responsibility, we won’t have success.
 • Nobody replaces his role of this project.

5. Cách sử dụng None và No

None” và “No” đều dùng được với cả danh từ số ít và số nhiều.
Nếu sau “None of” the là một danh từ không đếm được thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số ít. Nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều.

None of the + non-count noun + singular verb
None of the + plural count noun + plural verb

Eg.

 • None of the information is interesting on this newspaper.
 • None of the books, which i have bought, have been read .

Nếu sau “No” là một danh từ đếm được số ít hoặc không đếm được thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số ít. Nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số nhiều.

No + {singular noun / non-count noun} + singular verb
No + plural noun + plural verb

Eg.

 • No student passes the final exam with a high score.
 • No students pass the final exam with a high score.

Xem thêm:

6. Cách sử dụng cấu trúc either… or (hoặc…hoặc) và neither… nor (không…mà cũng không)

Điều cần lưu ý nhất khi sử dụng cấu trúc này là động từ phải chia theo danh từ đi sau or hoặc nor. Nếu danh từ đó là số ít thì động từ chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngược lại. Nếu or hoặc nor xuất hiện một mình (không có either hoặc neither) thì cũng áp dụng quy tắc tương tự (như đã đề cập ở phần trên).

Eg.

 • Neither Bill nor his friends are going to have an exam next week.
 • Either Bill or his friends are going to have an exam next week.
 • Neither the boys nor Samath has seen this movie before.

7. V-ing làm chủ ngữ

V-ing làm chủ ngữ
V-ing làm chủ ngữ

Khi V-ing dùng làm chủ ngữ thì động từ cũng phải chia ở ngôi thứ 3 số ít.

Eg.

 • Learning English is very interesting .
 • Not working make him doesn’t have enough money to live.
 • Being a banker was one of my dreams when i was a child.

Người ta sẽ dùng V-ing khi muốn diễn đạt 1 hành động cụ thể xảy ra nhất thời nhưng khi muốn diễn đạt bản chất của sự vật, sự việc thì phải dùng danh từ.

Eg.

 • Dieting is very popular today.
 • Diet is for those who suffer from a certain disease.

Động từ nguyên thể cũng có thể dùng làm chủ ngữ và động từ sau nó sẽ chia ở ngôi thứ 3 số ít. Nhưng người ta thường dùng chủ ngữ giả it” để mở đầu câu.

Eg. To find the book is necessary for him = It is necessary for him to find the book.

Xem thêm:

8. Các danh từ tập thể

Đó là các danh từ ở bảng sau dùng để chỉ 1 nhóm người hoặc 1 tổ chức nhưng trên thực tế chúng là những danh từ số ít, do vậy các đại từ và động từ theo sau chúng cũng ở ngôi thứ 3 số ít.

CongressfamilygroupcommitteeclassOrganizationteamarmyclubcrowdGovernmentjurymajority*minoritypublic

Eg.

 • The club is going to have a recuitment next month.
 • My family has 4 members.
 • Our class has a day off today.
 • Congress has initiated a new plan to combat inflation.
 • The organization is going to have an event at the end of the year.
 • Our team is team A.

Tuy nhiên nếu các thành viên trong nhóm đang hoạt động riêng rẽ, động từ sẽ chia ở ngôi thứ 3 số nhiều:

Eg.

 • Congress votes for the bill. (Quốc hội bỏ phiếu cho dự luật, gồm tất cả mọi người)
 • Congress are discussing about the bill. (Quốc hội đang tranh luận về dự luật, tức là một số tán thành, một số phản đối).

Danh từ “majority” được dùng tuỳ theo thành phần sau nó để chia động từ
The majority + singular verb
The majority of the + plural noun + plural verb

Eg.

 • The majority think it’s not good for health.
 • The majority of the users believe it’s not good for their health.

The police/the sheep/the fish+ plural verb.

Eg.

 • The sheep are breaking away
 • The police work everyday in week.

A couple + singular verb

Eg. A couple is walking in the park

The couple + plural verb

Eg. The couple are racing their horses through the meadow.

Các cụm từ ở nhóm sau chỉ một nhóm động vật hoặc gia súc. Cho dù sau giới từ of là danh từ số nhiều thì động từ vẫn chia theo ngôi chủ ngữ chính – ngôi thứ 3 số ít: flock of birds/ sheep, school of fish, herd of cattle, pride of lions, pack of dogs. 

Eg.

 • The flock of birds is circling overhead.
 • The herd of cattle is breaking away.
 • A school of fish is being attacked by sharks.

IELTS Learning hy vọng các kiến thức ngữ pháp về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh sẽ hệ thống, bổ sung thêm các kiến thức về tiếng Anh cho bạn! Chúc những bạn học tốt.

Leave a Comment