Bài tập về passive voice thì hiện tại đơn đáp án chi tiết

Passive voice là chủ điểm thường xuyên xuất hiện trong bài thi. Vì vậy, bạn cần làm các bài tập về passive voice thì hiện tại đơn để không mất điểm oan. Hãy cùng IELTS Learning làm bài ngay các bạn nhé.

Tổng quan kiến thức về câu bị động thì hiện tại đơn

Phần tổng quan về câu bị động thì hiện tại đơn giúp cho bạn nắm vững các kiến thức mà mình đã học. Từ đó, bạn có thể hoàn thành tất cả bài tập về passive voice thì hiện tại đơn.

Khái niệm và vai trò của câu bị động

Câu bị động (Passive Voice) là câu mà chủ ngữ chịu tác động của hành động. Chúng ta dùng loại câu này nhằm nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động đó, và đối tượng thực hiện hành động đôi khi sẽ không được nhắc đến, hoặc bị lược bỏ trong câu.

Bạn chuyển câu từ dạng chủ động sang bị động như sau:

Bạn có thể thấy, tân ngữ ở câu chủ động khi sang câu bị động sẽ biến thành chủ ngữ. Động từ trong câu chủ động sẽ được chuyển thành động từ dạng quá khứ phân từ.

Bên cạnh đó, khi chuyển câu từ chủ động sang bị động, bạn lưu ý giữ nguyên thì của câu và đối với các đối tượng thực hiện hành động như I, You, We, They, He, She, It, hay những đối tượng không xác định thì chúng ta có thể lược bỏ ở câu bị động.

Ví dụ:

 • Câu chủ động: Ann draws us. (Ann vẽ chúng tôi.)
 • => Câu bị động: We are drawn by Maria. (Chúng tôi được vẽ lại bởi Annw.)

Cấu trúc câu bị động

Bên dưới là cấu trúc câu bị động thì hiện tại đơn ở 3 dạng: khẳng định, phủ định, nghi vấn.

Cấu trúc câu bị động
Cấu trúc câu bị động
Câu khẳng định: S + am/is/are + Vpp (+ by…)

Ví dụ: 

 • French classes are taught here every week. (Các lớp học tiếng Pháp được dạy ở đây mỗi tuần.)
 • Our house is built by our dad. (Ngôi nhà của chúng tôi được xây dựng bởi cha của chúng tôi.)
Câu phủ định: S + am/is/are + not + Vpp (+ by…)

Ví dụ: 

 • French classes aren’t taught here every week. (Các lớp học tiếng Pháp không được dạy ở đây hàng tuần.)
 • Our house isn’t built by our dad. (Ngôi nhà của chúng tôi không phải được xây dựng bởi cha của chúng tôi.)

Lưu ý: is not = isn’t; are not = aren’t

Câu hỏi: Am/is/are + S + Vpp (+ by…)

Ví dụ: 

 • Are French class taught here every day? (Các lớp học tiếng Pháp có được dạy ở đây mỗi ngày không?) -> Yes, they are. / No, they aren’t.
 • Is your house built by your dad? (Ngôi nhà của các bạn có phải do bố các bạn xây không?) -> Yes, it is. / No, it isn’t.

Xem thêm:

Bài tập về passive voice thì hiện tại đơn

Phía bên dưới là các bài tập về passive voice thì hiện tại đơn, bạn hãy cùng làm bài để củng cố kiến thức nhé.

Bài tập về passive voice thì hiện tại đơn
Bài tập về passive voice thì hiện tại đơn

Phần bài tập về passive voice thì hiện tại đơn

Bài tập 1: Viết lại câu bị động ở thì hiện tại đơn

 1. He opens the door.
 2. We set the table. 
 3. She pays a lot of money.
 4. I draw a picture.
 5. They wear blue shoes. 
 6. They don’t help you. 
 7. He doesn’t open the book.
 8. You do not write the letter.
 9. Does your mum pick you up?
 10. Does the police officer catch the thief?

Bài tập 2: Lựa chọn đáp án đúng trong 4 đáp án sau

 1. Many cars ________ in Japan every year.
 • manufactured 
 • is manufactured
 • are manufactured 
 1. New apps ________ to make our life easier.
 • are developed
 • do developed
 • are develop
 1. I ________  to school by my mother.
 • drive
 • is driven
 • am driven
 1. Food ________ every day by the chef.
 • cooked
 • is cooked
 • are cooked
 1. History ________ by Mr. Brown.
 • is teach
 • teaches
 • is taught
 1. The dishes ________ always ________ by Anita.
 • are – done
 • is – done
 • are – do
 1. ________  French ________  in your country?
 • Does – speak
 • Is – spoken
 • Is – speaks
 1.  Personal emails ________ in our company.
 • are not used
 • not used
 • is not used

Bài tập 3: Viết lại câu bị động ở thì hiện tại đơn

 1. Mr Jones watches films.
 2. The people speak English.
 3. He reads comics.
 4. We play volleyball.
 5. They sing the song.
 6. I take photos.
 7. She does the housework.
 8. The policemen help the children.
 9. He writes poems.
 10. Mother waters the flowers.

Xem thêm:

Bài tập 4: Hoàn thành các câu (Câu chủ động hoặc bị động). Sử dụng hiện tại đơn

Hoàn thành các câu (Câu chủ động hoặc bị động). Sử dụng hiện tại đơn
Hoàn thành các câu (Câu chủ động hoặc bị động). Sử dụng hiện tại đơn
 1. He (sell) _______ cars.
 2. The blue car (sell) _______.
 3. In summer, more ice cream (eat) _______ than in winter.
 4. She (call) _______ her grandparents every Friday.
 5. The letters (type) _______.
 6. He (take) _______ his medicine every day.
 7. Jane (take / not) _______ _______ to school by her father.
 8. We (go) _______ to school by bus.
 9. She (work / not) _______ _______ for a bank.
 10. Milk (keep) _______ in the refrigerator.

Bài tập 5: Hoàn thành câu với động từ ở dạng passive voice

 1. English (speak) ____________ in many countries around the world.
 2. The book (write) ____________ by a famous author.
 3. The cake (bake) ____________ in the oven right now.
 4. The new shopping mall (construct) ____________ in the city center.
 5. My car (repair) ____________ by a skilled mechanic.
 6. Fresh vegetables (deliver) ____________ to our door every morning.
 7. The meeting (schedule) ____________ for tomorrow afternoon.
 8. This song (play) ____________ on the radio all the time.

Bài tập 6: Đổi các câu sau từ dạng active sang passive

 1. They produce cars in this factory.
 2. People speak English all over the world.
 3. The chef is cooking a delicious meal in the kitchen.
 4. The company will launch a new product next month.
 5. My sister waters the plants every evening.
 6. The teacher is explaining the lesson to the students.
 7. They have already cleaned the room.
 8. The mechanic is fixing my bike right now

Đáp án chi tiết bài tập về passive voice thì hiện tại đơn

Hãy cùng dò lại đáp án xem bạn đã làm được bao nhiêu câu nhé. Nếu làm sai hãy cố gắng học lại kiến thức và làm lại bài nhé.

Đáp án bài 1

 1. The door is opened by him.
 2. The table is set by us.
 3. A lot of money is paid by her.
 4. A picture is drawn by me.
 5. Blue shoes are worn by them.
 6. You are not helped by them.
 7. The book is not opened by him.
 8. The letter is not written by you.
 9. Are you picked up by your mum?
 10. Is the thief caught by the police officer?

Đáp án bài 2

1. are manufactured 2. are developed3. am driven4. is cooked
5. is taught6. are – done7. is – spoken8. are not used

Xem thêm:

Đáp án bài 3

 1. Films are watched.
 2. English is spoken.
 3. Comics are read.
 4. Volleyball is played.
 5. The song is sung.
 6. Photos are taken.
 7. The housework is done.
 8. The children are helped.
 9. Poems are written.
 10. The flowers are watered.

Đáp án bài 4

 1. He sells cars.
 2. The blue car is sold.
 3. In summer, more ice cream is eaten than in winter.
 4. She calls her grandparents every Friday.
 5. The letters are typed.
 6. He takes his medicine every day.
 7. Jane is not taken to school by her father.
 8. We go to school by bus.
 9. She does not work for a bank.
 10. Milk is kept in the refrigerator.

Đáp án bài 5

1. is spoken2. is written3. is being baked4. is being constructed
5. is scheduled6. are delivered7. is scheduled8. is played

Đáp án bài 6

 1. Cars are produced in this factory.
 2. English is spoken all over the world by people.
 3. A delicious meal is being cooked in the kitchen by the chef.
 4. A new product will be launched by the company next month.
 5. The plants are watered every evening by my sister.
 6. The lesson is being explained to the students by the teacher.
 7. The room has already been cleaned.
 8. My bike is being fixed right now by the mechanic.

Bài tập về passive voice thì hiện tại đơn đáp án chi tiết sẽ giúp cho bạn nắm vững chủ điểm kiến thức câu bị động. Dạng bài này thường xuyên xuất hiện trong bài thi. Vì vậy, bạn hãy luyện tập thường xuyên để đạt điểm số cao nhé.

Đối với các bạn còn yếu kiến thức thì có thể tham khảo thêm các bài viết tại chuyên mục Ngữ Pháp mà IELTS Learning chia sẻ.

Leave a Comment