Bài tập thì hiện tại đơn lớp 7 đầy đủ + đáp án chi tiết nhất

Trong chương trình tiếng Anh lớp 7, các bạn sẽ được ôn tập lại thì hiện tại đơn. Bên cạnh đó là một số kiến thức mở rộng. Bài viết hôm nay, IELTS Learning sẽ giúp bạn tổng hợp lý thuyết và bài tập thì hiện tại đơn lớp 7 để cùng nhau học bài.

1. Tổng quan về thì hiện tại đơn

Trước khi làm các bài tập thì hiện tại đơn lớp 7, bạn hãy cùng IELTS Learning học các kiến thức cơ bản trước nhé.

Cấu trúc với động từ To be

Cấu trúc với động từ To be
Cấu trúc với động từ To be
Câu khẳng định: S + am/ is/ are + N/ Adj
I + am = I’m
He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is = he’s / she’s / it’s
You/ We/ They/ Danh từ số nhiều/ Danh từ đếm được + are = You’re / we’re / they’re

Ví dụ: 

 • I am a student. (Tôi là học sinh.)
 • He is hot. (Anh ấy nóng.)
 • They are teachers(Họ là giáo viên.)
Câu phủ định: S + am/ is/ are + not + N/ Adj

Ví dụ: 

 • I am not a student. = I’m not … (Tôi không phải là học sinh.)
 • She is not cold. = He isn’t … (Cô ấy không lạnh.)
 • They are not teachers.  = They aren’t … (Họ không phải là giáo viên.)
Câu nghi vấn:
Hỏi: Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj?
Đáp: 
Yes, S + am/ are/ is.
No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Ví dụ:

 • Is he a doctor?

=> Yes, He is a doctor. / Yes, He is.
No, He is not a doctor. / No, He is not.

 • Is he cold?

=> Yes, he’s cold. / Yes, he is.
No, he’s not cold. / No, he isn’t.

Cấu trúc với động từ thường

Cấu trúc với động từ thường
Cấu trúc với động từ thường
Câu khẳng định: S + V-infinitive

I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + V1

Ví dụ: 

 • understands English. (Tôi hiểu tiếng Anh.)
 • We like Biology. (Chúng tôi thích môn Sinh học)

He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + V1 (s/es)

Ví dụ: 

 • She understands English. (Cô ấy hiểu tiếng Anh.)
 • He likes Math. (Anh ta thích môn Toán)
 • The Sun rises in the East. (Mặt trời mọc ở hướng Đông)
Câu phủ định: S + do/ does + not + V1 không chia s/es
 • “do”, “does” là các trợ động từ
 • do not = don’t
 • does not = doesn’t

Ví dụ:

 • don’t read the newspaper every day. (Tôi không đọc báo mỗi ngày)
 • We don’t like watch news. (Chúng tôi không thích xem tin tức)
 • He doesn’t go to work. (Anh ta không đi làm)
 • She doesn’t play the piano. (Cô ta không chơi đàn piano)

Lưu ý: Phía sau do/does và don’t/doesn’t thì chúng ta không chia hay thêm s/es vào động từ.

Ví dụ: She doesn’t plays the piano. (Sai vì đã có “doesn’t” mà động từ “like” vẫn có đuôi “s”)

=> Câu đúng: She doesn’t play the piano.

Câu nghi vấn Yes/No:
Hỏi: Do/ Does (not) + S + V1 không chia s/es?
Đáp: – Yes, S + do/ does.
– No, S + don’t/ doesn’t.

Ví dụ:

 • Do you read books every week?

=> Yes, I do. / Yes, I read books every week.
No, I don’t. / No, I don’t read books every week.

 • Does she like to learn French?

=> Yes, she does. / Yes, she likes to learn French.
No, she doesn’t. / No, she doesn’t like to learn French.

Câu nghi vấn có dùng từ hỏi bắt đầu bằng Wh-

WH- questions là những câu hỏi thường được bắt đầu với các từ để hỏi tiếng Anh như: Who (Ai), What (Cái gì), Which (Cái nào), Whose (Của ai), Where (Ở đâu), When (Khi nào), Why (Tại sao) và How (Thế nào).

Động từ to beĐộng từ thường
Công thứcWh- + am/ are/ is (not) + S + N/Adj?Wh- + do/ does (not) + S + V1+…?
Ví dụWhere are you? (Bạn ở đâu?)
Who are they? (Họ là ai?)
When does the train leave? (Khi nào tàu rời đi?)
Where do you buy bread? (Bạn mua bánh mì ở đâu?)

Xem thêm:

Cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn
Cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh được sử dụng để:

 • Nói về một thói quen được lặp đi lặp lại hàng ngày: I always go to school at 8.am.
 • Nói về một sự thật, một chân lý hiển nhiên: The sun rise in the east.
 • Nói về khả năng của một ai đó: She plays the piano very well.

Trong cách dùng của thì hiện tại đơn thường xuất hiện những trạng từ chỉ tần suất cơ bản như: always, usually, often, sometimes, rarely, every day, once a month, in the morning, once in a blue moon…

Để nhận biết thì hiện tại đơn, chúng ta chú ý đến một số trạng từ chỉ tần suất: 

 • Always (luôn luôn)
 • Usually (thường xuyên)
 • Often/ Frequently/ Regularly (thường xuyên)
 • Sometimes (thỉnh thoảng)
 • Seldom/ Rarely/ Hardly (hiếm khi)
 • Never (không bao giờ)

Một số cụm từ xuất hiện trong câu sử dụng thì hiện tại đơn:

 • Every + khoảng thời gian (every month,…)
 • Once/ twice/ three times/ four times + khoảng thời gian (once a week,..)
 • In + buổi trong ngày (in the morning,…)

2. Bài tập thì hiện tại đơn lớp 7 có đáp án chi tiết

Bài tập thì hiện tại đơn lớp 7 có đáp án chi tiết
Bài tập thì hiện tại đơn lớp 7 có đáp án chi tiết

Hãy cùng IELTS Learning làm một số bài tập tự luyện về bài tập thì hiện tại đơn lớp 7 bên dưới để củng cố kiến thức đã học ở trên bạn nhé.

Phần bài tập thì hiện tại đơn lớp 7

Bài tập 1: Hoàn thành câu với động từ trong thì hiện tại đơn

 1. She __________ (read) a book every evening.
 2. They usually __________ (play) soccer on weekends.
 3. He rarely __________ (eat) vegetables.
 4. The train __________ (arrive) at 9 AM every day.
 5. I __________ (listen) to music in my free time.
 6. The cat __________ (sleep) in the sun.
 7. He always __________ (brush) his teeth before bed.
 8. We __________ (study) English on Mondays and Wednesdays.
 9. The teacher __________ (explain) the lesson to the students.
 10. Birds __________ (sing) in the morning.

Bài tập 2: Đổi những câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn trong thì hiện tại đơn.

 1. She eats lunch at school.
 2. They watch TV in the evening.
 3. He plays the guitar well.
 4. Jenny goes to the park on Sundays.
 5. The bus arrives at 7 AM.
 6. I like ice cream.
 7. They live in that house.
 8. She swims in the ocean.
 9. We have a pet cat.
 10. He plays basketball.

Xem thêm:

Bài tập 3: Điền động từ trong ngoặc vào chỗ trống với dạng thích hợp trong thì hiện tại đơn

 1. My cat __________ (sleep) a lot during the day.
 2. He __________ (visit) his grandparents every summer.
 3. We usually __________ (have) dinner at 7 PM.
 4. She __________ (study) English on Tuesdays and Thursdays.
 5. They __________ (play) basketball after school.
 6. The sun __________ (rise) in the east.
 7. The children __________ (play) in the park every afternoon.
 8. He always __________ (wash) his hands before meals.
 9. She rarely __________ (watch) movies on weekdays.
 10. The train __________ (stop) at this station.

Bài tập 4: Sắp xếp các từ thành câu hợp lý trong thì hiện tại đơn

 1. usually / I / play / computer games / on weekends.
 2. always / My sister / helps / with cooking.
 3. often / Dogs / chase / cats / in the park.
 4. every evening after dinner / John / watches / TV.
 5. sometimes / They / visit / their grandparents / on Sundays.
 6. rarely / She / goes / to the cinema / on weekdays.
 7. in the morning / usually / We / walk / to school.
 8. carefully / The teacher / explains / the lesson / to the students.
 9. often / Cats / sleep / in warm places.
 10. every day / The sun / rises / in the east.

Bài tập 5: Sắp xếp các câu từ dạng nghi vấn thành câu hỏi trong thì hiện tại đơn.

 1. She likes to swim in the pool.
 2. They eat breakfast at 7 AM.
 3. He reads books in his free time.
 4. Mary goes to the gym three times a week.
 5. The birds sing in the morning.
 6. You play the guitar.
 7. The train arrives on time.
 8. They usually have lunch at the cafeteria.
 9. He watches movies on Saturdays.
 10. We need to study for the test.

Đáp án bài tập thì hiện tại đơn lớp 7

Đáp án bài tập 1

readsplayeatsarriveslisten
sleepsbrushesstudyexplainssing

Đáp án bài tập 2

 1. She doesn’t eat lunch at school. – Does she eat lunch at school?
 2. They don’t watch TV in the evening. – Do they watch TV in the evening?
 3. He doesn’t play the guitar well. – Does he play the guitar well?
 4. Jenny doesn’t go to the park on Sundays. – Does Jenny go to the park on Sundays?
 5. The bus doesn’t arrive at 7 AM. – Does the bus arrive at 7 AM?
 6. I don’t like ice cream. – Do you like ice cream?
 7. They don’t live in that house. – Do they live in that house?
 8. She doesn’t swim in the ocean. – Does she swim in the ocean?
 9. We don’t have a pet cat. – Do we have a pet cat?
 10. He doesn’t play basketball. – Does he play basketball?

Xem thêm:

Đáp án bài tập 3

sleepsvisitshavestudiesplay
risesplaywasheswatchesstops

Đáp án bài tập 4

 1. I usually play computer games on weekends.
 2. My sister always helps with cooking.
 3. Dogs often chase cats in the park.
 4. John watches TV every evening after dinner.
 5. They sometimes visit their grandparents on Sundays.
 6. She rarely goes to the cinema on weekdays.
 7. We usually walk to school in the morning.
 8. The teacher explains the lesson carefully to the students.
 9. Cats often sleep in warm places.
 10. The sun rises in the east every day.

Đáp án bài tập 5

 1. Does she like to swim in the pool?
 2. Do they eat breakfast at 7 AM?
 3. Does he read books in his free time?
 4. Does Mary go to the gym three times a week?
 5. Do the birds sing in the morning?
 6. Do you play the guitar?
 7. Does the train arrive on time?
 8. Do they usually have lunch at the cafeteria?
 9. Does he watch movies on Saturdays?
 10. Do we need to study for the test?

Phía bên trên là các dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 7 mà các bạn cần phải nắm vững. Tuy là kiến thức đơn giản nhưng đây được xem là nền móng cho các chủ điểm sau.

Bạn cũng có thể học thêm các kiến thức bổ ích tại chuyên mục Ngữ Pháp của IELTS Learning đã tổng hợp.

Leave a Comment