Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn có đáp án

Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn có đáp án giúp cho bạn củng cố kiến thức mà mình đã học. Đây là dạng thì cơ bản nhưng thường xuyên xuất hiện trong bài thi. Vì vậy, các bạn hãy làm bài để không bị mất điểm oan nữa nhé. Cùng IELTS Learning học bài thôi nào.

1. Tổng quan về thì hiện tại đơn

Trước khi làm các bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn, bạn hãy cùng học kiến thức về thì này trước nhé.

Cấu trúc với động từ To be

Cấu trúc với động từ To be
Cấu trúc với động từ To be
Câu khẳng định: S + am/ is/ are + N/ Adj
I + am = I’m
 • Danh từ: He is a teacher(Anh ấy là giáo viên)
 • Tính từ: He is tall. (Anh ấy cao)

He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is = he’s / she’s / it’s

 • Danh từ: She is a lawyer. (Bà ấy là luật sư)
 • Tính từ: She is tall(Cô ấy cao)

You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + are = You’re / we’re / they’re

 • Danh từ: They are students(Họ là sinh viên)
 • Tính từ: They are tall(Họ cao)
Câu phủ định: S + am/ is/ are + not + N/ Adj
 • I am not a teacher. = I’m not …
 • He is not tall. = He isn’t …
 • They are not students.  = They aren’t …
Câu nghi vấn:
Hỏi: Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj?
Đáp: – Yes, S + am/ are/ is.
–   No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Ví dụ:

 • Are you a teacher? Yes, I’m a teacher. – Yes, I am.No, I’m not a teacher./ No, I am not.
 • Is he tall? Yes, he’s tall. – Yes, he is.No, he’s not tall. / No, he isn’t.

Cấu trúc với động từ thường

Cấu trúc với động từ thường
Cấu trúc với động từ thường
Câu khẳng định: S + V-infinitive

I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + V1

Ví dụ:

 • go to school by bike. (Tôi đến trường bằng xe đạp)
 • We like physics. (Chúng tôi thích môn Vật lý)

He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + V1 (s/es)

Ví dụ:

 • She goes to school by bike. (Cô ấy đến trường bằng xe đạp)
 • She likes Biology. (Cô ta thích môn Sinh học)
 • The Sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở hướng Tây)
Câu phủ định: S + do/ does + not + V1 không chia s/es
 • “do”, “does” là các trợ động từ
 • do not = don’t
 • does not = doesn’t

Ví dụ:

 • I don’t go to school by bus. (Tôi không đến trường bằng xe buýt)
 • We don’t like Biology. (Chúng tôi không thích môn Sinh học)
 • She doesn’t go to school by bus. (Cô ta không đến trường bằng xe buýt)
 • He doesn’t like Math. (Anh ta không thích môn Toán)

Lưu ý: Sau do/does và don’t/doesn’t thì chúng ta không chia hoặc thêm s/es vào động từ

She doesn’t likes Math. (Sai, bởi vì đã có “doesn’t” mà động từ “like” vẫn có đuôi “s”)

=> Câu đúng sẽ là: She doesn’t like Math.

Câu nghi vấn Yes/No:

Hỏi: Do/ Does (not) + S + V1 không chia s/es ?
Đáp: – Yes, S + do/ does.
– No, S + don’t/ doesn’t.
 • Do you go to school by bus? – Yes, I do. / Yes, I go to school by bus./ No, I don’t. / No, I don’t go to school by bus.
 • Does she like Math? – Yes, she does. / Yes, she likes Math./ No, she doesn’t. / No, she doesn’t like Math.

Câu nghi vấn dùng từ hỏi bắt đầu bằng Wh-

Động từ to beĐộng từ thường
Công thứcWh- + am/ are/ is (not) + S + N/Adj?Wh- + do/ does (not) + S + V1+…?
Ví dụWhere are you from? (Bạn đến từ đâu?)- Who are they? (Họ là ai?)Where do you come from? (Bạn đến từ đâu?)- What do you do? (Bạn làm nghề gì?)

Xem thêm:

Cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn
Cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn được dùng nhằm:

 • Nói về một thói quen được lặp đi lặp lại hàng ngày.
 • Nói về một sự thật hoặc một chân lý hiển nhiên.
 • Nói về một khả năng của ai đó.
 • Trong cách dùng thì hiện tại đơn thường xuất hiện những trạng từ chỉ tần suất tiếng Anh đó là: always, usually, often, sometimes, rarely, every day, once a month, in the morning, once in a blue moon…

Để nhận biết thì hiện tại đơn, chúng ta cần chú ý đến một số trạng từ chỉ tần suất: 

 • Always (luôn luôn)
 • Usually (thường xuyên)
 • Often/ Frequently/ Regularly (thường xuyên)
 • Sometimes (thỉnh thoảng)
 • Seldom/ Rarely/ Hardly (hiếm khi)
 • Never (không bao giờ)

Một số cụm từ thường xuyên xuất hiện trong câu sử dụng thì hiện tại đơn:

 • Every + khoảng thời gian (every month,…)
 • Once/ twice/ three times/ four times + khoảng thời gian (once a week,..)
 • In + buổi trong ngày (in the morning,…)

Xem thêm:

2. Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn

Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn
Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn

Lựa phương án đúng (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau:

1. The sun __ in the east.

A) rises
B) rise
C) rising
D) is rising

2. She usually __ breakfast at 7 AM.

A) eat
B) eats
C) eating
D) is eating

3. Birds __ in the trees.

A) sing
B) sings
C) singing
D) is singing

4. The train __ at 8:45 AM.

A) leaves
B) leave
C) leaving
D) is leaving

5. They __ to the beach every summer.

A) go
B) goes
C) going
D) is going

6. The cat __ on the couch right now.

A) sits
B) sit
C) sitting
D) is sitting

7. She often __ a book in the evening.

A) read
B) reads
C) reading
D) is reading

8. Water __ at 100 degrees Celsius.

A) boils
B) boil
C) is boiling
D) boiling

9. He __ French and Spanish.

A) speaks
B) speak
C) speaking
D) is speaking

10. We __ to the gym twice a week.

A) go
B) goes
C) going
D) is going

11. She __ to music while she works.

A) listens
B) listen
C) listening
D) is listening

12. The Earth __ around the sun.

A) revolves
B) revolve
C) revolving
D) is revolving

13. They __ soccer on weekends.

A) play
B) plays
C) playing
D) is playing

14. My parents __ to the movies on Fridays.

A) go
B) goes
C) going
D) is going

15. He __ a bike to school.

A) rides
B) ride
C) riding
D) is riding

16. The students __ to the teacher attentively.

A) listen
B) listens
C) listening
D) are listening

17. She __ a cup of tea every morning.

A) drinks
B) drink
C) is drinking
D) drinking

18. Cats __ milk.

A) like
B) likes
C) liking
D) is liking

19. I usually __ my dog in the park.

A) walk
B) walks
C) walking
D) is walking

20. The movie __ at 7 PM.

A) starts
B) starting
C) is starting
D) start

21. He __ the piano every day.

A) plays
B) play
C) is playing
D) playing

22. Birds __ their nests in trees.

A) build
B) builds
C) building
D) is building

23. She __ her bike to school.

A) rides
B) ride
C) riding
D) is riding

24. The teacher __ a lesson right now.

A) teaches
B) teach
C) teaching
D) is teaching

25. The sun __ in the sky.

A) shines
B) shine
C) shining
D) is shining

26. We __ our friends at the park.

A) meet
B) meets
C) meeting
D) is meeting

27. She __ English very well.

A) speaks
B) speak
C) speaking
D) is speaking

28. They __ a new house next year.

A) buy
B) buys
C) buying
D) are buying

29. The cat __ on the windowsill.

A) sits
B) sit
C) sitting
D) is sitting

30. The company __ new products regularly.

A) introduces
B) introduce
C) introducing
D) is introducing

31. I __ a book every week.

A) read
B) reads
C) reading
D) am reading

32. He __ soccer on Sundays.

A) plays
B) play
C) playing
D) is playing

33. She __ her homework after school.

A) does
B) do
C) doing
D) is doing

34. The flowers __ beautiful in spring.

A) look
B) looks
C) looking
D) is looking

35. They __ in the same neighborhood.

A) live
B) lives
C) living
D) is living

36. The dog __ the bone.

A) buries
B) bury
C) burying
D) is burying

37. The teacher __ the students in the classroom.

A) addresses
B) address
C) addressing
D) is addressing

38. We __ tennis every Saturday.

A) play
B) plays
C) playing
D) are playing

39. She __ her computer to work.

A) brings
B) bring
C) bringing
D) is bringing

40. The baby __ in the crib.

A) sleeps
B) sleep
C) sleeping
D) is sleeping

41. They __ their grandparents on weekends.

A) visit
B) visits
C) visiting
D) are visiting

42. He __ TV in the evening.

A) watches
B) watch
C) watching
D) is watching

43. She __ the piano very well.

A) plays
B) play
C) playing
D) is playing

44. The clock __ on the wall.

A) hangs
B) hang
C) hanging
D) is hanging

45. They __ a party next week.

A) have
B) has
C) having
D) are having

46. The baby __ in the crib right now.

A) lies
B) lie
C) lying
D) is lying

47. She __ a book at the moment.

A) reads
B) read
C) reading
D) is reading

48. They __ a new car next month.

A) buy
B) buys
C) buying
D) are buying

49. The dog __ in the yard.

A) barks
B) bark
C) barking
D) is barking

50. The wind __ through the trees.

A) rustles
B) rustle
C) rustling
D) is rustling

Đáp án:

1. A2. B3. A4. A5. A6. D
7. B8. A9. A10. A11. D12. A
13. A14. A15. A16. D17. A18. A
19. A20. A21. A22. A23. A24. D
25. A26. A27. A28. D29. A30. A
31. A32. D33. D34. A35. A36. A
37. D38. A39. D40. D41. D42. A
43. A44. A45. D46. D47. D48. D
49. D50. D

Xem thêm:

3. Một số bài tập thì hiện tại đơn khác

Phía bên dưới là một số bài tập thì hiện tại đơn khác mà các bạn có thể ôn tập để học tốt hơn. Hãy cùng tìm hiểu bạn nhé.

Một số bài tập thì hiện tại đơn khác
Một số bài tập thì hiện tại đơn khác

Bài tập 1: Lựa chọn đáp án đúng

 1. play / plays football every Saturday.
 2. He play / plays football on Sundays.
 3. We don’t / doesn’t like / likes milk.
 4. Do / Does you like / likes riding a bike?
 5. She don’t / doesn’t live / lives in Poland.
 6. Kate and I tidy / tidies our rooms everyday.
 7. Mark don’t / doesn’t set / sets the table.
 8. Do / Does your friend go / goes to school by bike?
 9. I often help / helps my mum.
 10. My dad never do / does the shopping.
 11. Where do / does you spend / spends your holidays?
 12. Helen vacuum / vacuums the carpet once a week.
 13. Do / Does Jim walk / walks his dog in the evening?
 14. Tim and Paul do / don’t play / plays the guitar.
 15. Do / Does they listen / listens to rap music?

Bài tập 2: Điền từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn sau

Dear Lucy,

I hope this letter ____________ (find) you well. I wanted to let you know about my new job. I currently ____________ (work) as a software developer at a tech company. Every day, I ____________ (start) my work at 9 AM and ____________ (finish) at 5 PM. My responsibilities ____________ (include) coding, testing, and collaborating with the team.

In the evenings, I usually ____________ (go) to the gym for a workout. After that, I ____________ (relax) by reading a book or ____________ (watch) a movie. On weekends, I ____________ (meet) up with friends and we often ____________ (go) hiking or ____________ (have) picnics in the park.

I miss our conversations and ____________ (look) forward to catching up with you soon. Please write back and let me know how you’re doing.

Take care, Mark

Đáp án bài tập

Đáp án bài tập 1

1. play2. plays3. don’t – like4. Do – like5. doesn’t live
6. tidy7. doesn’t set8. Do – go9. help10. does
11. do – spend12. vacuums13. Does – walk14. don’t play15. Do – listen

Đáp án bài tập 2

1. finds2. work3. start4. finish
5. include6. go7. relax8. watching
9. meet10. go11. have12. look

Như vậy, IELTS Learning vừa tổng hợp đến bạn kiến thức và bài tập về bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn. Đây là chủ điểm kiến thức quan trọng mà bạn không nên bỏ qua đấy nhé.

Ngoài ra, bạn cũng có thể học thêm các chủ điểm Ngữ Pháp mà IELTS Learning đã chia sẻ.

Leave a Comment