Tổng hợp bài tập thì hiện tại đơn lớp 4 đầy đủ, chi tiết

Ở chương trình học lớp 4, các bạn sẽ được học về thì hiện tại đơn. Đây là thì tiếng Anh cơ bản nhưng nhiều bạn vẫn chưa biết làm bài tập thì hiện tại đơn lớp 4. Vì vậy, hãy theo dõi bài viết bên dưới của IELTS Learning để nắm vững chủ điểm bài tập thì hiện tại đơn lớp 4 nhé.

1. Lý thuyết thì hiện tại đơn lớp 4

Thì hiện tại đơn được sử dụng nhằm diễn tả các hành động, sự việc xảy ra ở hiện tại, những sự thật hiển nhiên, những thói quen lặp đi lặp lại ở hiện tại.

Lý thuyết thì hiện tại đơn lớp 4
Lý thuyết thì hiện tại đơn lớp 4

Ví dụ:

 • I’m a pupil. (Tôi là một học sinh)
 • The car is black. (Cái ô tô màu đen)
 • I go to school at 6 o’clock. (Tôi đi học lúc 6 giờ)

Công thức thì hiện tại đơn

ThểĐộng từ “tobe”Động từ “thường”
Khẳng định– S + am/is/are + ……
I + am
He, She, It + is
You, We, They + are

Ví dụ:
– I am a student. (Tôi là học sinh.)
– They are athletes. (Họ đều là vận động viên.)
– He is my father. (Ông ấy là bố của tôi.)
– S + V(s/es) + ……
I, You, We, They + V (nguyên thể)
He, She, It + V (s/es)

Ví dụ:
– She always swim in the morning. (Cô ấy luôn đi bơi vào buổi sáng.)
– Lan usually goes to bed at 10 p.m. (Lan thường đi ngủ vào lúc 10 giờ tối)
– Every Saturday we go to see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần chúng tôi thường đi thăm ông bà).
Phủ định– S + am/is/are + not + is not = isn’t ;are not = aren’t

Ví dụ: He is not my friend. (Anh ta không phải là bạn tôi.)
– S + do/ does + not + V (nguyên thể) do not = don’tdoes not = doesn’t

Ví dụ: She doesn’t work in a shop. (Cô ấy không làm việc ở cửa tiệm.)
Nghi vấn– Yes – No question (Câu hỏi ngắn)
Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?
A: Yes, S + am/ are/ is.No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Ví dụ: Are you a student? Yes, I am./ No, I am not.

– Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi) Wh-question + are/ is + S?

Ví dụ:
– What is that? (Đó là gì?)
– Where are you? (Bạn ở đâu thế?)
– Yes – No question (Câu hỏi ngắn)
Q: Do/ Does (not) + S + V (ng.thể)..?
A: Yes, S + do/ does.No, S + don’t/ doesn’t.

Ví dụ: Do you play tennis? Yes, I do./ No, I don’t.

– Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi)Wh-question + do/ does + S + V?(V dạng nguyên thể)

Ví dụ:
– Where do you come from? (Bạn đến từ đâu?)
– What do you do? (Cậu làm nghề gì vậy?)

Một số lưu ý về thì hiện tại đơn lớp 4:

 • Khi chúng ta chia động từ ở ngôi He, She, It thì phải thêm “s” vào sau động từ thường (Ví dụ: like => likes) hoặc thêm “es” vào sau những động từ có đuôi tận cùng là các chữ cái ch, sh, o, s, x, z (Ví dụ: do => does, go => goes).
 • Riêng động từ have thì khi chia ở ngôi thứ 3 số ít (she, he, it) chúng ta đổi thành has
 • Bỏ y và thêm -ies vào phía sau những động từ kết thúc bởi một phụ âm + y: study – studies; fly – flies; try – tries …

Xem thêm:

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn đó là xuất hiện các trạng từ chỉ tần suất:

Always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên), sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi), never (không bao giờ), regularly (thường xuyên), generally (nhìn chung), …

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn
Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Ví dụ:

 • We often go to the beach. (Chúng tôi thường xuyên đi biển.)
 • I always drink lots of water. (Tôi luôn luôn uống nhiều nước.)

Every day (mỗi ngày), every week (mỗi tuần), every month (mỗi tháng), every year (mỗi năm), every morning (mỗi buổi sáng),…

Xem thêm:

2. Bài tập thì hiện tại đơn lớp 4 có đáp án

Hãy cùng làm các bài tập thì hiện tại đơn lớp 4 bên dưới để củng cố kiến thức đã học các bạn nhé. Đặc biệt, bài tập có sẵn đáp án để bạn dò lại.

Bài tập thì hiện tại đơn lớp 4 có đáp án
Bài tập thì hiện tại đơn lớp 4 có đáp án

Phần bài tập thì hiện tại đơn lớp 4

Bài tập 1: Điền đúng dạng của động từ trong ngoặc

 1. She (read) ___________ a book every night.
 2. They (play) ___________ soccer in the park.
 3. My mom (cook) ___________ dinner at 6 PM.
 4. We (watch) ___________ a movie on Saturdays.
 5. He (go) ___________ to the gym twice a week.
 6. The cat (sleep) ___________ on the couch right now.
 7. I (help) ___________ my dad with the gardening.
 8. Sarah (draw) ___________ pictures in her notebook.
 9. The birds (sing) ___________ in the trees every morning.
 10. The teacher (explain) ___________ the lesson to the class.

Bài tập 2: Hoàn thành câu với động từ thích hợp

 1. We usually ___________ (have) breakfast at 7 AM.
 2. The sun ___________ (shine) brightly in the sky.
 3. Tom and Jenny ___________ (play) games after school.
 4. The dog ___________ (bark) loudly at strangers.
 5. My sister ___________ (read) a story before bedtime.
 6. They ___________ (visit) their grandparents on Sundays.
 7. He ___________ (do) his homework every evening.
 8. The birds ___________ (sing) in the trees all day long.
 9. Mom and Dad ___________ (watch) TV in the living room.
 10. The bus ___________ (arrive) at the stop at 9 AM.

Bài tập 3: Sắp xếp từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

 1. always / brushes / teeth / He / his
 2. plays / park / They / the / in
 3. school / goes / bus / She / to
 4. breakfast / cereal / We / have / with / milk
 5. reads / library / books / The / in
 6. afternoons / walks / the dog / He / in
 7. eats / fruits / She / a lot of
 8. music / listens to / He / his headphones / with
 9. the beach / builds / sandcastles / They / at
 10. math / loves / He / solving problems

Bài tập 4: Gạch chân dưới từ đúng cho trong ngoặc

 1. She (like/likes) beef.
 2. My favourite food (is/are) fish.
 3. (Do/Does) they like fruit juice?
 4. On Sunday, he (play/plays) football with his friends.
 5. When (do/does) Minh get up?
 6. Andrew (like/likes) Art very much.
 7. What (is/are) your favourite colour?
 8. My dad (is/are) teacher.
 9. These boys (is/are) students.
 10. (Do/Does) you like English?

Bài tập 5: Viết lại câu, điền đúng dạng từ ở trong ngoặc

Eg: 1. My brothers (sleep) on the floor. (often)

=> My brothers often sleep on the floor.

2. He (stay) up late (sometimes)

3. I (do) the housework with my brother. (always)

4. Peter and Mary (come) to class on time. (never)

5. Why Johnson (get) good marks? (always)

6. You (go) shopping? (usually)

7. My father (have) popcorn. (never)

Xem thêm:

Bài tập 6: Tìm và sửa lỗi sai

 1. What does they wear at their school?
 2. Do he go to the library every week?
 3. Windy always watch TV at 9 p.m before going to bed at 10 p.m.
 4. Sometimes, we goes swimming together with her family.
 5. How does Linda carries such a heavy bag?

Phần đáp án bài tập thì hiện tại đơn lớp 4

Phần đáp án bài tập thì hiện tại đơn lớp 4
Phần đáp án bài tập thì hiện tại đơn lớp 4

Đáp án bài tập 1

1. reads2. play3. cooks4. watch5. goes
6. is sleeping7. help8. draws9. sing10. explains

Đáp án bài tập 2

1. have2. shines3. play4. barks5. reads
6. visit7. does8. sing9. watch10. arrives

Đáp án bài tập 3

 1. He always brushes his teeth.
 2. They play in the park.
 3. She goes to school by bus.
 4. We have breakfast with cereal and milk.
 5. The librarian reads books in the library.
 6. He walks the dog in afternoons.
 7. She eats a lot of fruits.
 8. He listens to music with his headphones.
 9. They build sandcastles at the beach.
 10. He loves solving math problems.

Đáp án bài tập 4

1. likes; 2. is; 3. Do; 4.  plays; 5. does

6. likes; 7. is; 8. is; 9. is; 10. Do

Đáp án bài tập 5

 • 2. He sometimes stays up late.
 • 3. I always do the housework with my brother.
 • 4. Peter and Mary never come to class on time
 • 5. Why does Johnson always get good marks?
 • 6. Do you usually go shopping?
 • 7. My father never has popcorn.

Đáp án bài tập 6

1. does -> do2. Do -> Does3. watch -> watches4. goes -> go5. carries -> carry

Trên đây, IELTS Learning vừa chia sẻ đến bạn các bài tập thì hiện tại đơn lớp 4. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn trong việc nâng cao kiến thức tiếng Anh của mình.

Bên cạnh đó, mình còn cung cấp kiến thức Ngữ Pháp, bạn hãy truy cập vào chuyên mục này và học bài ngay bạn nhé.

Leave a Comment