You đi với was hay were? Cách chia was/ were theo chủ ngữ

Động từ tobe là một trong những phần ngữ pháp khá quan trọng trong tiếng Anh, vì nó được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, khác với các động từ khá, tobe có thể chia thành nhiều dạng khác nhau, tùy thuộc vào chủ từ và thì. Do đó, nhiều người vẫn thường đặt câu hỏi rằng you đi với was hay were. Nếu bạn cũng đang thắc mắc và không biết chia động từ như thế nào thì cùng theo dõi ngay bài viết dưới đây của IELTS Learning nhé!

1. Was, Were là gì?

Was, Were: đã là, đã ở

Was, Were là 2 động từ tobe được sử dụng chủ yếu trong thì quá khứ đơn (past simple tense) của câu. 

Ví dụ:

 • I was tired yesterday. (Tôi mệt mỏi hôm qua.)
 • She was at the party last night. (Cô ấy đã ở trong buổi tiệc tối qua.)
 • You were late for the meeting. (Bạn đã đến muộn cuộc họp.)
 • They were excited about the news. (Họ rất phấn khích về tin tức đó.)

2. Các biến thể của động từ tobe

Các dạngChủ ngữĐộng từ To BeVí dụ
Dạng cơ bản beIt can be simple.
Thì hiện tại đơnIamI am here.
He/She/ItisShe is here.
You/We/TheyareYou are here.
Thì quá khứ đơnI/He/She/ItwasI was here.
You/We/TheywereYou were here.
Thì tương lai đơnI/You/He/She/It/We/Theywill beI will be here.
Dạng tiếp diễn beingHe is being unusual.
Dạng hoàn thành beenIt has been fun.

Xem thêm:

3. You đi với was hay were? Cách chia was/were theo chủ ngữ

Như đã nói ở trên, was/were được dùng để chia theo ngôi của chủ từ.

 • Was được dùng để đi với danh từ số ít (I/she/he/it)
 • Were được dùng để đi với danh từ số nhiều (you/they/we).

Vì you cũng là chủ ngữ số nhiều nên you sẽ đi với were.

You đi với was hay were
You đi với was hay were

Ví dụ:

 • She was at the store when I called her. (Cô ấy đã ở cửa hàng khi tôi gọi điện thoại cho cô ấy.)
 • He was a great teacher. (Anh ấy là một giáo viên xuất sắc.)
 • They were all excited about the upcoming vacation. (Họ đều phấn khích về kỳ nghỉ sắp tới.)
 • We were in the same class in high school. (Chúng ta đã cùng lớp trong trường trung học.)

4. Cách sử dụng động từ tobe was/were

Giống như ở các thì hiện tại hay tương lai, động từ tobe was/were đều tuân thủ các nguyên tắc sau:

Đứng trước danh từ

 • She was really into painting, spending hours each day working on her artwork.
 • Many people are investing into cryptocurrency as a potential long-term investment.
 • I will look into the matter and get back to you with the results.

Đứng trước tính từ

 • The quiet town turned into a bustling city over the years.
 • The weather changed into a thunderstorm in a matter of minutes.
 • The small startup grew into a successful multinational corporation.

Đứng trước cụm giới từ (chỉ thời gian/nơi chốn)

 • They moved into a new house in the suburbs last month.
 • They ventured into the unknown wilderness to study wildlife.
 • They traveled into the heart of the Amazon rainforest for their research expedition.

Đứng trước động từ “V-ing” hoặc động từ “P2”

 • The cat climbed into the tree to escape from the dog.
 • I ran into an old friend at the grocery store yesterday.
 • She poured the ingredients into the mixing bowl to prepare the cake.

Xem thêm:

5. Các trường hợp sử dụng was/were

Trong thì quá khứ

Cấu trúc: S + was/were + noun/adj

Ví dụ:

 • She was a doctor in the past. (Cô ấy là bác sĩ trong quá khứ.)
 • They were at the park yesterday. (Họ đã ở công viên hôm qua.)
 • The weather was cold last winter. (Thời tiết lạnh mùa đông năm ngoái.)

Trong câu điều kiện

Cấu trúc: If S+Were/V2/ed…, S+would/could…

Các trường hợp sử dụng was/were
Các trường hợp sử dụng was/were

Ví dụ:

 • If I were a millionaire, I would travel the world. (Nếu tôi là triệu phú, tôi sẽ đi du lịch khắp thế giới.)
 • If it rained, we could stay indoors. (Nếu mưa, chúng ta có thể ở trong nhà.)
 • If he studied harder, he would get better grades. (Nếu anh ấy học chăm chỉ hơn, anh ấy sẽ có điểm tốt hơn.)

Trong câu điều ước

Cấu trúc: S + wish + S + Were/V2/ed

Ví dụ:

 • I wish I were taller. (Tôi ước mình cao hơn.)
 • She wishes she had more free time. (Cô ấy ước mình có nhiều thời gian rảnh hơn.)
 • They wish they were on vacation right now. (Họ ước rằng họ đang trong kỳ nghỉ ngay bây giờ.)

Xem thêm:

6. Bài tập You đi với was hay were

Was hoặc were
Was hoặc were

Bài tập 1: Điền was/were sao cho phù hợp

 1. She ________ at the library yesterday.
 2. We ________ all very tired after the long journey.
 3. They ________ in the same school last year.
 4. He ________ a great actor in his prime.
 5. You ________ my best friend in elementary school.
 6. If he ________ here right now, he ________ helping us with the project.
 7. I wish I ________ at the party last night.
 8. If the weather ________ better, we ________ going for a picnic.
 9. She wishes she ________ more time to finish her work.
 10. They ________ in the same class during college.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

1. My sister ________ at the park yesterday.

 • a) was
 • b) were
 • c) is
 • d) are

2. They ________ all excited about the upcoming trip.

 • a) was
 • b) were
 • c) is
 • d) are

3. If I ________ taller, I could reach the top shelf.

 • a) was
 • b) were
 • c) am
 • d) are

4. I wish I ________ at the concert last night.

 • a) was
 • b) were
 • c) is
 • d) are

5. The weather ________ perfect for a day at the beach.

 • a) was
 • b) were
 • c) is
 • d) are

6. He ________ a famous singer in his youth.

 • a) was
 • b) were
 • c) is
 • d) are

7. If the car ________ in good condition, we could take a road trip.

 • a) was
 • b) were
 • c) is
 • d) are

8. We ________ all very tired after the long hike.

 • a) was
 • b) were
 • c) is
 • d) are

9. I ________ my best friend in high school.

 • a) was
 • b) were
 • c) is
 • d) are

10. They ________ in the same class during college.

 • a) was
 • b) were
 • c) is
 • d) are

Bài tập 3: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh sử dụng “was” hoặc “were.”

 1. in the past / I / a lawyer.
 2. They / excited / at the news.
 3. last summer / we / to the beach.
 4. a doctor / my grandfather / he.
 5. my favorite toy / when I / a child.

Đáp án bài tập 1

 • She was at the library yesterday.
 • We were all very tired after the long journey.
 • They were in the same school last year.
 • He was a great actor in his prime.
 • You were my best friend in elementary school.
 • If he were here right now, he would be helping us with the project.
 • I wish I were at the party last night.
 • If the weather were better, we would be going for a picnic.
 • She wishes she had more time to finish her work.
 • They were in the same class during college.

Đáp án bài tập 2

 1. a) was
 2. b) were
 3. b) were
 4. b) were
 5. a) was
 6. a) was
 7. a) was
 8. b) were
 9. a) was
 10. b) were

Đáp án bài tập 3

 1. I was a lawyer in the past.
 2. They were excited at the news.
 3. We went to the beach last summer.
 4. He was a doctor, my grandfather.
 5. My favorite toy was when I was a child.

Như vậy, qua bài viết trên đây, bạn đã giải đáp được thắc mắc you đi với was hay were, cách sử dụng các động từ tobe trong quá khứ như thế nào. Hy vọng những chia sẻ này của IELTS Learning có thể giúp bạn hiểu và vận dụng tốt vào các tình huống thực tế nhé!

Leave a Comment