Cấu trúc how long does it take: Cách dùng và bài tập

Cấu trúc how long does it take trong tiếng Anh được dùng rất phổ biến. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn chưa hiểu bản chất và nắm rõ cách dùng how long does it take như thế nào cho đúng. Vì vậy, IELTS Learning đã tổng hợp tất tần tật những kiến thức về cấu trúc how long does it take để bạn dễ dàng hệ thống và nắm bài.

1. How long does it take là gì?

How long does it take trong tiếng Anh có nghĩa là Mất bao lâu? hoặc Cần bao lâu? Cụm từ này thường được dùng khi người nói muốn hỏi về thời gian mà một việc gì đó cần để hoàn thành hoặc xảy ra. Đây là cấu trúc phổ biến khi các bạn muốn biết về khoảng thời gian mà một quy trình, sự kiện hoặc công việc sẽ kéo dài.

How long does it take là gì
How long does it take là gì

2. Cấu trúc how long does it take

Cấu trúc how long does it take được dùng nhằm hỏi về thời gian mà một công việc hoặc hoạt động nào đó mất để hoàn thành. 

Cấu trúc how long does it take tiếng Anh
Cấu trúc how long does it take tiếng Anh

Cấu trúc chung:

How long does it take + đối tượng (subject) + để + động từ (verb)?

Dưới đây là một số ví dụ để minh họa cấu trúc này:

  • How long does it take you to get to work? (Bạn mất bao lâu để đến nơi làm việc?)

Trả lời: It takes me about 30 minutes to get to work. (Tôi mất khoảng 30 phút để đến nơi làm việc.)

  • How long does it take to cook spaghetti? (Nấu mì ống mất bao lâu?)

Trả lời: It takes about 10-12 minutes to cook spaghetti. (Mất khoảng 10-12 phút để nấu mì ống.)

  • How long does it take for a letter to arrive by mail? (Thư bưu điện mất bao lâu để đến?)

Trả lời: It usually takes 2-3 days for a letter to arrive by mail. (Thường mất từ 2-3 ngày để thư đến qua bưu điện.)

  • How long does it take to learn a new language? (Học một ngôn ngữ mới mất bao lâu?)

Trả lời: It depends on many factors, but it typically takes several months to a few years to become proficient in a new language. (Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng thường mất vài tháng đến vài năm để thành thạo một ngôn ngữ mới.)

  • How long does it take to assemble the furniture? (Lắp ráp đồ nội thất mất bao lâu?)

Trả lời: It depends on the complexity of the furniture, but it usually takes a few hours to complete assembly. (Nó phụ thuộc vào độ phức tạp của đồ nội thất, nhưng thường mất vài giờ để hoàn thành lắp ráp.)

Cấu trúc how long does it take này dùng để hỏi về thời gian mà một quá trình hoặc một hoạt động cụ thể mất để hoàn thành. Nó thường được dùng nhằm thăm dò hoặc biết rõ về thời gian cần thiết cho một việc gì đó.

Xem thêm:

3. Cách dùng cấu trúc how long does it take

Cấu trúc how long does it take được dùng khi người nói, viết muốn hỏi về khoảng thời gian mà một công việc, hoạt động, quá trình hoặc sự kiện cụ thể mất để hoàn thành hoặc xảy ra. 

Cách dùng cấu trúc how long does it take
Cách dùng cấu trúc how long does it take
Hỏi về thời gian cần thiết:How long does it take + đối tượng (subject) + để + động từ (verb)?

Ví dụ: How long does it take to drive to the airport? (Mất bao lâu để lái xe đến sân bay?)

Hỏi về thời gian cần cho một quá trình hoặc công việc cụ thể:How long does it take + để + động từ (verb)?

Ví dụ: How long does it take to bake a cake? (Mất bao lâu để nướng một cái bánh?)

Hỏi về thời gian cần cho một sự kiện hoặc hoạt động tự nhiên:
How long does it take for + đối tượng (subject) + to + động từ (verb)?

Ví dụ: How long does it take for the moon to orbit the Earth? (Mất bao lâu cho mặt trăng vòng quanh Trái Đất?)

Hỏi về thời gian cần để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc dự án:How long does it take to complete + nhiệm vụ (task) hoặc dự án (project)?

Ví dụ: How long does it take to complete the report? (Mất bao lâu để hoàn thành báo cáo?)

Hỏi về thời gian cần thiết để đạt được một mục tiêu cụ thể:How long does it take to achieve + mục tiêu (goal)?

Ví dụ: How long does it take to achieve fluency in a new language? (Mất bao lâu để đạt được sự thành thạo trong một ngôn ngữ mới?)

Khi các bạn sử dụng cấu trúc how long does it take, hãy cố gắng xác định rõ đối tượng hoặc quá trình cụ thể mà bạn đang nói đến và tiến hành đặt câu hỏi về thời gian cần thiết cho nó. Câu trả lời có thể là một khoảng thời gian cụ thể, người nói đưa ra dựa trên kinh nghiệm cá nhân hoặc kiến thức của họ.

Xem thêm:

4. Phân biệt how long does it take với how much time

How long does it take? và How much time? là cách hỏi về khoảng thời gian trong tiếng Anh. Bạn có thể biết được cách phân biệt 2 cấu trúc này bên dưới:

How long does it take? (Mất bao lâu?)Thường được dùng khi người nói muốn biết về khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành một công việc, hành động hoặc sự kiện cụ thể. Ví dụ: How long does it take to drive from New York to Boston? (Mất bao lâu để lái xe từ New York đến Boston?)
How much time? (Bao nhiêu thời gian?)Thường được dùng khi người nói muốn biết về lượng thời gian tổng cộng mà một người hoặc một sự kiện đã sử dụng hoặc cần. Nó thường đi kèm với việc cung cấp một số cụ thể hoặc tùy chọn thời gian. Ví dụ: How much time do you have to finish the project? (Bạn có bao nhiêu thời gian để hoàn thành dự án?)

Tóm lại, How long does it take? hỏi về khoảng thời gian cần để thực hiện một hành động cụ thể. Trong khi đó, How much time? lại dùng để hỏi về lượng thời gian tổng cộng mà người hoặc sự kiện đã sử dụng hoặc cần.

5. Bài tập how long does it take

Bài tập how long does it take đòi hỏi các bạn cần phải xác định thời gian mà một việc gì đó mất để hoàn thành. Phía bên dưới là một số ví dụ về cách trả lời những câu hỏi liên quan đến how long does it take trong từng tình huống:

1. How long does it take to drive from New York to Boston?

Gợi ý trả lời: It typically takes about 4-5 hours to drive from New York to Boston, depending on traffic conditions.

2. How long does it take to cook a turkey?

Gợi ý trả lời: Cooking a turkey can take several hours, with the exact time depending on the size of the turkey and the cooking method. A typical guideline is around 15 minutes per pound (0.45 kilograms) at 325°F (163°C).

3. How long does it take to learn a new language?

Gợi ý trả lời: The time it takes to learn a new language varies widely depending on factors like your prior language learning experience, the complexity of the language, and how much time you dedicate to learning each day. It can take several months to several years to become proficient in a new language.

4. How long does it take to complete a college degree?

Gợi ý trả lời: The duration of a college degree varies depending on the type of degree and the specific program. A bachelor’s degree typically takes around 4 years to complete, while a master’s degree can take 1-2 years, and a doctoral degree can take several years.

5. How long does it take to train for a marathon?

Gợi ý trả lời: Marathon training typically takes several months. Most training plans range from 12 to 20 weeks, with runners gradually increasing their mileage and endurance over that period.

6. How long does it take to get a passport?

Gợi ý trả lời: The processing time for obtaining a passport can vary depending on the country and the type of service you choose (e.g., standard processing, expedited processing). In many countries, standard processing can take 4-6 weeks, while expedited processing can take 2-3 weeks.

7. How long does it take to build a house?

Gợi ý trả lời: The time it takes to build a house depends on factors such as the size of the house, complexity of the design, and weather conditions. On average, it can take 6-12 months to build a house from the ground up.

8. How long does it take to lose weight with a healthy diet and exercise?

Gợi ý trả lời: The rate at which you lose weight with a healthy diet and exercise varies from person to person. A safe and sustainable rate of weight loss is typically 1-2 pounds (0.45-0.9 kilograms) per week, so the time it takes to reach your weight loss goal will depend on your starting weight and your consistency with diet and exercise.

Cấu trúc how long does it take là một trong những chủ điểm quan trọng mà các bạn cần phải nắm vững. Hãy cùng học bài và làm bài tập để không mất điểm oan trong bài thi. Nếu còn có bất kỳ thắc mắc về chủ điểm how long does it take, bạn hãy để lại bình luận để IELTS Learning được giải đáp nhé. 

Leave a Comment