Xả rác bừa bãi tiếng Anh là gì? Đoạn văn về environment protection

Bảo vệ môi trường vẫn luôn là vấn đề nóng hổi hiện nay. Vì vậy chủ đề này rất thường xuất hiện trong các bài thi. Nếu bạn không có ý tưởng cho bài nói hoặc bài viết của mình hay không biết bắt đầu từ đâu, hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây. IELTS Learning sẽ bật mí cho bạn tất tần tật các từ vựng về bảo vệ môi trường, giải đáp thắc mắc xả rác bừa bãi tiếng Anh là gì? Các mẫu câu hay khẩu hiệu về bảo vệ môi trường.

1. Xả rác bừa bãi tiếng Anh là gì?

Xả rác bừa bãi tiếng Anh là Litter illegally /ˈlɪtər ɪˈliːɡəli/ (v)

Xả rác bừa bãi tiếng Anh là gì
Xả rác bừa bãi tiếng Anh là gì

Ví dụ

 • Despite the sign, someone chose to litter illegally by throwing their cigarette butt on the sidewalk. (Bất chấp biển báo, ai đó đã chọn vứt điếu thuốc lá một cách trái phép lên vỉa hè.)
 • The riverbank was marred by litter illegally thrown by careless individuals. (Bờ sông bị xâm phạm bởi rác thải bị vứt bừa bãi một cách trái phép từ những người vô tâm.)
 • Some drivers litter illegally by tossing empty food wrappers out of their car windows onto the road. (Một số tài xế vứt rác một cách trái phép bằng cách ném bao bọc thức ăn trống ra khỏi cửa sổ xe xuống đường.)

Một số từ vựng khác liên quan đến việc vứt rác:

 • Put out trash: Vứt rác
 • Collect trash: Thu dọn rác
 • Remove trash / Clear out trash: Dọn rác
 • Burn waste: Đốt rác
 • Recycle waste: Tái chế rác
 • Bury waste: Chôn rác

Xem thêm:

2. Các từ vựng về bảo vệ môi trường

Các từ vựng về bảo vệ môi trường
Các từ vựng về bảo vệ môi trường

Environmental conservation: Bảo vệ môi trường

 • Many organizations are working towards environmental conservation by promoting sustainable practices. (Nhiều tổ chức đang làm việc để bảo vệ môi trường bằng cách thúc đẩy các thực tiễn bền vững.)

Sustainability: Bền vững

 • The company has adopted sustainable packaging to reduce its environmental impact. (Công ty đã áp dụng gói đóng gói bền vững để giảm tác động đến môi trường.)

Renewable energy: Năng lượng tái tạo

 • Solar and wind power are examples of renewable energy sources. (Năng lượng mặt trời và gió là ví dụ về các nguồn năng lượng tái tạo.)

Climate change: Biến đổi khí hậu

 • The effects of climate change are becoming more evident through extreme weather events. (Tác động của biến đổi khí hậu đang trở nên rõ ràng hơn thông qua các sự kiện thời tiết cực đoan.)

Conservationist: Nhà bảo tồn

 • Jane is a passionate conservationist who works to protect endangered species. (Jane là một nhà bảo tồn nhiệt huyết, người làm việc để bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng.)

Eco-friendly: Thân thiện với môi trường

 • This restaurant only uses eco-friendly materials for its packaging. (Nhà hàng này chỉ sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường cho việc đóng gói.)

Reduce, Reuse, Recycle: Giảm, Tái sử dụng, Tái chế

 • To minimize waste, it’s important to follow the “reduce, reuse, recycle” mantra. (Để giảm thiểu rác thải, quan trọng là tuân theo nguyên tắc “giảm, tái sử dụng, tái chế”.)

Greenhouse gas: Khí nhà kính

 • The burning of fossil fuels contributes to the increase in greenhouse gases in the atmosphere. (Việc đốt nhiên liệu hóa thạch góp phần làm tăng khí nhà kính trong bầu khí quyển.)

Biodiversity: Sự đa dạng sinh học

 • Rainforests are known for their high levels of biodiversity. (Rừng nhiệt đới nổi tiếng với mức độ đa dạng sinh học cao.)

Carbon footprint: Dấu chân carbon

 • People are encouraged to reduce their carbon footprint by using public transportation. (Mọi người được khuyến khích giảm dấu chân carbon bằng cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng.)

Pollution: Ô nhiễm

 • Industrial pollution has led to the contamination of local rivers and soil. (Ô nhiễm công nghiệp đã dẫn đến sự ô nhiễm của các con sông và đất địa phương.)

Waste management: Quản lý chất thải

 • Effective waste management strategies are essential to minimize environmental impact. (Các chiến lược quản lý chất thải hiệu quả là cần thiết để giảm thiểu tác động đến môi trường.)

Environmental awareness: Ý thức bảo vệ môi trường

 • Educational programs aim to raise environmental awareness among students. (Các chương trình giáo dục nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong các học sinh.)

Natural resources: Tài nguyên tự nhiên

 • The responsible use of natural resources is crucial for the future generations. (Việc sử dụng tài nguyên tự nhiên một cách có trách nhiệm là quan trọng cho các thế hệ tương lai.)

Air quality: Chất lượng không khí

 • Efforts to improve air quality involve reducing emissions from vehicles and industries. (Các nỗ lực để cải thiện chất lượng không khí liên quan đến việc giảm phát thải từ xe cộ và ngành công nghiệp.)

Habitat destruction: Phá hủy môi trường sống

 • Urbanization often leads to habitat destruction for various wildlife species. (Đô thị hóa thường dẫn đến việc phá hủy môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã.)

Ozone layer depletion: Sự suy giảm lớp ozone

 • The use of certain chemicals has contributed to the depletion of the ozone layer. (Việc sử dụng một số hợp chất đã góp phần làm suy giảm lớp ozone.)

Wildlife conservation: Bảo tồn động vật hoang dã

 • National parks play a vital role in wildlife conservation by providing protected habitats. (Các công viên quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn động vật hoang dã bằng cách cung cấp môi trường sống được bảo vệ.)

Ecosystem: Hệ sinh thái

 • The destruction of an ecosystem can have far-reaching consequences for the entire region. (Việc phá hủy một hệ sinh thái có thể có hậu quả xa rộng cho toàn vùng.)

Xem thêm:

3. Các câu khẩu hiệu tiếng Anh về bảo vệ môi trường 

Các câu khẩu hiệu tiếng Anh về bảo vệ môi trường
Các câu khẩu hiệu tiếng Anh về bảo vệ môi trường
 • Save water! Save Life! 90: Tiết kiệm nước, bảo vệ cuộc sống
 • Earth provides enough to satisfy every man’s need, but not every man’s greed: Trái đất có thể cung cấp đủ cho nhu cầu của mọi người nhưng không thể thỏa mãn lòng tham của con người
 • Nature provides a free lunch, but only if we control our appetites: Tự nhiên cung cấp cho ta bữa trưa miễn phí nhưng chỉ chỉ chúng ta kiểm soát được sự ngon miệng của mình
 • Think globally, act locally: Suy nghĩ toàn cầu, hành động cục bộ
 • We do not inherit the earth from our ancestors; we borrow it from our children: Chúng ta không thừa kế trái đất từ tổ tiên; chúng ta mượn nó từ thế hệ tương lai
 • We never know the worth of water till the well is dry: Con người không thể hiểu được giá trị của nước cho đến khi giếng bị cạn
 • The child should live in an environment of beauty: Trẻ em nên sống trong môi trường tốt đẹp

4. Các mẫu câu dùng để nói về bảo vệ môi trường

What do you often do to protect the environment?

Protecting the environment is our responsibility, and there are simple ways we can incorporate into our daily lives to contribute to safeguarding our planet. Practices such as reducing waste, recycling, using energy efficiently, and cutting down on single-use plastics are all steps that can collectively make a big impact. Additionally, supporting sustainable products and participating in community cleanups help create a cleaner, healthier environment for us and future generations. It’s essential to remember that every small action counts and together we can make a positive difference in preserving our natural world.

What do you think about the environmental problems in your city?

I don’t have a physical presence, emotions, or a specific location, so I don’t have a city or personal opinions. However, I can provide information about various environmental problems that cities face globally, such as air pollution, waste management challenges, water contamination, urban sprawl, and more. If you have a specific environmental issue in mind or a particular city you’d like to discuss, feel free to let me know, and I can provide relevant information and insights.

Xem thêm:

5. Các đoạn văn nói về bảo vệ môi trường

Đoạn văn 1

Protecting the environment is a critical responsibility that we all share. Our planet’s health is intricately linked to our well-being, and it’s imperative that we take meaningful actions to ensure its sustainability for current and future generations. One of the key steps in environmental protection is adopting sustainable practices in our daily lives. This includes reducing our waste, recycling materials, conserving energy, and using resources efficiently.

Air and water pollution, deforestation, and climate change are some of the pressing issues that demand our attention. Embracing renewable energy sources and supporting policies that reduce carbon emissions are vital steps toward mitigating these challenges. Additionally, promoting biodiversity and safeguarding natural habitats for various species contribute to the overall health of ecosystems.

Individual efforts, no matter how small, can have a significant impact. By making conscious choices, advocating for environmentally friendly policies, participating in community cleanups, and educating others about the importance of conservation, we can collectively work towards a greener, more sustainable future. It’s our responsibility to ensure that the beauty and resources of our planet are preserved for generations to come.

Đoạn văn 2

Environmental conservation is a shared duty that transcends borders and cultures. Our planet’s delicate balance is facing threats from various sources, and it’s imperative that we unite to protect it. Taking steps towards environmental sustainability isn’t just a choice; it’s a necessity for our survival. We must acknowledge the adverse impacts of human activities like pollution, overconsumption, and habitat destruction.

Preserving our oceans is paramount, as they regulate the climate and provide a home for countless species. Plastic waste has become a global crisis, endangering marine life and ecosystems. By reducing single-use plastics and supporting initiatives for cleaner oceans, we can make a tangible difference.

Forests, often referred to as the “lungs of the Earth,” play a crucial role in absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. Deforestation not only disrupts this balance but also displaces indigenous communities and threatens countless species. Supporting reforestation efforts and advocating against illegal logging are essential components of environmental protection.

As inhabitants of this planet, we have the power to reverse the damage done. By demanding sustainable practices from industries, embracing renewable energy, and working together to reduce our ecological footprint, we can create a world where humans coexist harmoniously with nature. Let us remember that our actions today shape the world we leave for future generations.

Đoạn văn 3

The environmental challenges we face today are a wake-up call for collective action. It’s evident that our planet’s resources are finite, and we’re depleting them at an unsustainable rate. Climate change is causing more frequent and severe weather events, threatening communities and ecosystems. It’s our duty to respond with urgency and determination.

Transitioning to clean and renewable energy sources is not just an opportunity but a necessity. Fossil fuels contribute to air pollution, greenhouse gas emissions, and the degradation of air quality. Embracing solar, wind, and hydroelectric power can lead us toward a future where energy production doesn’t harm our environment.

Preserving biodiversity is another integral aspect of environmental protection. Ecosystems thrive when they’re diverse and balanced, ensuring the survival of countless species. Human activities such as poaching and habitat destruction endanger animals like rhinos, elephants, and tigers. Supporting conservation efforts and combatting illegal wildlife trade can safeguard these magnificent creatures.

Educating ourselves and future generations about environmental stewardship is paramount. Through knowledge, we can make informed choices and support policies that prioritize sustainability. Participating in clean-up initiatives, promoting eco-friendly practices in our communities, and advocating for stricter environmental regulations are powerful ways to make a positive impact.

The journey toward a healthier planet requires collaboration among governments, industries, and individuals. By embracing innovation, challenging unsustainable practices, and embracing a mindset of preservation, we can pave the way for a cleaner, greener, and more sustainable future for all.

Như vậy, qua bài viết này của IELTS Learning, bạn đã được mở rộng thêm các kiến thức và từ vựng về xả rác bừa bãi tiếng Anh là gì. Hy vọng những kiến thức trên đây có thể giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng và có thể tham khảo để sử dụng cho các bài thi sắp tới của mình nhé.

Leave a Comment